Oudercommissie

De oudercommissie bestaat momenteel uit;

  • Emmy Pegtel
  • Lindsay den Uyl

De oudercommissie vergadert indien nodig, maar minimaal 2 keer per jaar. De verslagen van de Oudercommissie-vergaderingen kunt u inzien op de peuterspeelzaal.

U bent altijd welkom met uw opmerkingen en ideeën. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die in de Toverkoffer spelen. De oudercommissie denkt mee over beleidsmatige en praktische zaken op de Peuterspeelzaal. De taken en bevoegdheden van de oudercommissies zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement. Dit reglement is beschikbaar bij de peuterspeelzaal. Het e-mailadres van de Oudercommissie is oudercommissie@detoverkoffer.nl

GGD Inspectie voor landelijke registratie

Jaarlijks is er een inspectie van de GGD. Het inspectierapport van de GGD is hieronder te vinden. De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk. Hier staan wij volledig achter. Immers jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling.
Zie voor landelijke registratie van peuterspeelzaal de Toverkoffer: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Download het inspectierapport

Vier-ogen-principe

Vanaf 1 juli 2013 is het vier-ogen-principe verplicht in de Kinderopvang. Dit principe is bedoeld om de veiligheid in de opvang te vergroten en houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Voor meer informatie hierover zie hieronder.

Download het vier-ogen-principe

Meldcode en meldplicht

Sinds juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Ook De Toverkoffer hanteert deze meldcode en stelt ons in staat door middel van het 5-stappenplan de juiste beslissingen te nemen. Bij aanwijzingen van geweld tegen een kind door een medewerker of in huiselijke kring is er een meldplicht. Voor de uitgebreide meldcode zie hieronder.

Download het protocol kindermishandeling

Klachtenregeling

In het geval ouders klachten hebben over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) of evt. via de oudercommissie worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is een interne vastgelegde klachten regeling beschikbaar.

Peuterspeelzaal de Toverkoffer is aangesloten bij de Geschillencommisie. Doel hiervan is, dat mocht u een klacht hebben die niet is op te lossen binnen de Peuterspeelzaal zelf, u een beroep kunt doen op de onafhankelijke beoordeling van de de Geschillencommisie. Zie voor informatie de website: Zie voor informatie de website www.degeschillencommissie.nl

Download de interne klachtenregeling

Privacyverklaring

Peuterspeelzaal De Toverkoffer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Toverkoffer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Download de Privacyverklaring